Çevresel Gürültü Kontrolü

Çevresel Gürültü Kontrolü

Günümüzde yaşadığımız çevrenin kalitesini ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen önemli faktörlerden biri de gürültüdür. Gürültüyü, “hoşa gitmeyen, istenmeyen, rahatsız edici ses” olarak tanımlayabiliriz. Ses, nesnel bir kavramdır. Yani ölçülebilir ve varlığı kişiye bağlı olarak değişmez. Gürültü ise öznel bir kavramdır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere bir sesin gürültü olarak nitelenip nitelenmemesi kişilere bağlı olarak değişebilir. Kimilerinin severek ve eğlenerek dinlediği müzik diğerlerini rahatsız edebilir. Özellikle hızlı büyüyen şehirlerde, mesken ve sanayi alanlarının plansız ve iç içe gelişmesi, trafik yoğunluğunun artması, elektrik, elektronik ve mekanik aletlerin günlük hayatımıza daha çok girmesiyle birlikte gürültüden rahatsızlık artmakta ve giderek insanlarımızın dinlenebilecekleri, çalışabilecekleri kısaca huzurlu şekilde yaşayabilecekleri mekânlar azalmaktadır. Diğer taraftan, başkalarının istirahat hakkına saygının ve çevre hassasiyetinin yeterince gelişmediği durumlarda, eğlence ve diğer günlük faaliyetlerden kaynaklanan gürültü, yoğun şikayetlere ve başta işitme kaybı ve uyku bozukluğu olmak üzere ciddi fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklara sebep olmaktadır.

Gürültü Değerlendirme Ölçüsü, ses basıncı seviyesine dayanan desibel (dB)’dir. Gürültü seviyesinin ölçüsü, kullanılan ağırlık eğrisine göre dBA ya da dBC’dir. İnsan kulağının frekansa bağlı olarak sese olan duyarlılığını en iyi A ağırlık eğrisi temsil eder. Bu nedenle genelde dBA olarak ölçülmektedir. Darbe gürültüsünün ölçüm ve değerlendirilmesinde ise C ağırlık eğrisi kullanılmaktadır. dBC olarak ölçülmektedir.


İnsan Sağlığının Gürültüden Etkilenmesi ve Eşik Değerler İçin Tıklayınız.


Çevresel Gürültü Kontrolü Yönetim Sistemi
İlgili Yönetmelik: 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

İlçemiz sınırlarında; 24 saat esaslı düzenli gürültü denetimleri yapılmakta, gelen şikâyetlere anında müdahale edilmekte, gürültü ihlalinin tespiti durumunda idari yaptırım uygulanmaktadır. İlçemizde potansiyel gürültü kaynağına sahip bölgeler periyodik olarak denetlenmektedir.

2007 yılından itibaren aldığımız gürültü yetki devri ile gürültü kaynakları bazında oluşan şikâyetlerin değerlendirilmesi yapılan denetimler ve şikayet sahiplerinin konutları içerisinden alınan gürültü düzeyi ölçümleri ile çözüme kavuşturulmaktadır.

2021 yılı içerisinde gündüz 1153 adet ve gece 495 adet olmak üzere konut, ticari işletme, inşaat, tesis, eğlence yeri, mekanik sistemler, müzik vb. konularda gürültü denetimleri gerçekleştirilmiştir. İlgili yönetmeliğe aykırı şekilde gürültüye sebep olan 14 adet işletmeye toplam 324.874,00 TL idari para cezası uygulanmıştır. 

 


Canlı Müzik Değerlendirme ve Sonuçlandırma Komisyonu

2021 yılında Canlı Müzik İzin Belgesi talebinde bulunan 22 işletmenin Canlı Müzik Yayını Değerlendirme ve Sonuçlandırma Komisyonu tarafından yerinde tetkik edilerek, uygunluk durumları raporlanmıştır. Değerlendirme neticesinde standartları ve fiziki şartları yerine getiren 5 işletmenin başvurusu uygun görülerek ilgili Müdürlüğe bilgi verilmiştir.


İnşaat Faaliyet Saatleri

04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı ‘Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nin 23.ç maddesi gereği inşaat faaliyetlerinin İl Mahalli Çevre Kurulu'nun belirlediği saatlere ilaveten akşam (saat 19:00-23:00 arası) ve gece (saat 23:00-07:00 arası) zaman diliminde de sürdürülmesi amacıyla yapılacak başvuru dilekçesi ile istenen bilgi ve belgeler;

  • İnşaat sahasının açık adresi,
  • İnşaatın başlangıç bitiş tarihi,
  • Çalışma izninin hangi tür faaliyet için istendiği (örnek: kazı çalışması, hafriyat ve yıkıntı atık taşıma, kazık çakma, delme, beton dökme, kalıp çakma v.b),
  • Çalışma izin talebinin gerekçesi (gündüz şehir içi trafik akışının engellenmesi, projede kamu yararının bulunması),
  • İnşaat yapı ruhsatı örneği,
  • İnşaat alanı ve çevresine ait fotoğraf görüntüleri,
  • Şantiye alanının, çevresinde bulunan hassas kullanım alanlarına (konutlara veya okullara veya hastanelere) olan uzaklıkları belirten harita,
  • Gerekli olanlar için ulaşımla ilgili birimlerden alınacak yazının (hangi saatte çalışılabileceği veya çalışılamayacağını gösteren yazı).

Yukarıdaki bilgi ve belgeler ile Müdürlüğümüz Çevre Denetim Bürosu’na başvurulması gerekmektedir!


2013 Yılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı gereği;

İnşaat ve Şantiye Sahaları Çalışma Saatleri Tablosu Hafta İçi Cumartesi Pazar
 Bina Yapım, Onarım, Hafriyat, Beton Dökme 07:00 - 19:00 10:00-18:00 Yapılamaz
 Taş Kırma, Kırıcı Çalıştırma ve Kazık Çakma 07:00 - 19:00 11:00-18:00 Yapılamaz
 Bina Yıkım 07:00 - 09:00 Yapılamaz Yapılamaz

Resmi tatil günlerinde ise (Cumartesi ve Pazar gününe rastlaması durumunda tabloda belirtilen kriterlere uyulması) her türlü inşaat faaliyetinin 10:00 – 19:00 saatleri arasında yapılması gerekmektedir.

Ayrıca ilgili Belediye Meclis Kararının 3. Maddesi kapsamında; bina yıkımları yapılırken gürültü çıkaran alet ve makinelerin özel izinler dışında yalnızca iş günleri 08:00 ile 19:00 saatleri arasında çalışmalı, çalışma sırasında toz, gürültü vb. gibi olumsuzlukların engellenmesi gerekmektedir.

Aksinin tespiti halinde 2872 Çevre Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesindeki “…18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.757,48 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 7.514,97 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 11.272,45 TL idari para cezası verilir…” ibaresi uyarınca, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. Maddesinin (h) bendi uyarınca 48.275,00 TL para cezası, 5326 sayılı Kabahatler kanununun 36. ve 41. Maddesi gereği 4.402,00 TL'den 22.080,00 TL'ye kadar  idari para cezası uygulanacaktır.


Kadıköy’ün Gürültü Haritası

Kadıköy’ün gürültü kaynaklarının tespit edilerek, bu kaynakların neden olduğu çevresel gürültü düzeyinin belirlenmesi için başlatılan çalışma kapsamında Kadıköy Tarihi Çarşı Bölgesi pilot bölge olarak seçilmiştir.

Tarihi Çarşı Bölgesinde yer alan işyerleri, rekreasyon alanları, eğlence mekanları, araç trafiğinin yoğun olduğu Söğütlüçeşme Caddesi ve Tarihi Moda Tramvay Hattı gibi gürültü kaynaklarının; konut, hastane, okul gibi kullanım alanları ile birlikte Kadıköy Halkının maruziyet düzeylerinin belirlenebilmesi için yapılan çalışma kapsamında 165 noktadan gece ve gündüz zaman dilimlerinde gürültü düzeyi ölçümleri yapılarak, mikro ölçekte gürültü haritası hazırlanmıştır.