Elektromanyetik Kirliliğin Kontrolü

Elektromanyetik Kirliliğin Kontrolü

İlgili Yönetmelik: 29497 sayılı Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik

2022 yılı içerisinde aydınlatma direkleri ve konut-işyeri çatıları üzerinde bulunan baz istasyonlarıyla ilgili Müdürlüğümüze ulaşan şikayetler değerlendirilerek 110 adet elektromanyetik alan radyasyon şiddeti ölçümü alınmıştır. Alınan diğer ölçüm değerlerinin 09.10.2015 tarih ve 29497 sayılı Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmeliğin 16. Maddesinin (b) bendinde belirtilen “Çevre ve insan sağlığı dikkate alınarak; ihtiyati tedbir açısından, tek bir cihaz için Uluslar arası İyonlaştırmayan Radyasyondan Koruma Komisyonunun (ICNIRP) belirlediği limit değerin dokuzda ikisini (9/2) aşamaz.” (Ülkemizde bu değerler 9.15 V/m olarak alınmaktadır.) sınır değerlerin altında olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca İlçemiz genelinde baz istasyonlarından alınan ölçüm değerleri GSM Baz İstasyonları Ölçüm, Gözlem ve Çevresel İnceleme Haritasına işlenerek, kamuoyu ile paylaşılmıştır.


“Elektromanyetik Alan Radyasyon Kirliliğinin Tespiti ve Maruziyet Düzeylerinin Belirlenmesi Projesi” kapsamında Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü işbirliği ile İlçemizdeki 189 noktadan (istasyondan) toplam 692 adet ölçüm alınmış ve İlçemizin ortalama Elektromanyetik Radyasyon (EMR) değeri 3,10 V/m olarak tespit edilmiştir.

Bina Üzerindeki Baz İstasyonları: Binalar üzerinde yer alan ve elektromanyetik alan radyasyon ölçüm sonuçları ilçe ortalamasını (3.00 V/m) üzerinde olan şikayete konu baz istasyonlarının kaldırılması yönünde 17.09.2015 tarih ve 2015/130 sayılı Meclis Kararı alınmıştır.

EMR Ölçüm Yetki Belgesi: İlçemiz sınırlarında yer alan baz istasyonları, yüksek gerilim hatları ve sağlık tesislerinde bulunan cihazların kullanımından kaynaklanan elektromanyetik radyasyon alan şiddeti ölçümlerinin yapılarak, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca belirlenmiş sınır değerler kapsamında değerlendirilmesi ve olumsuzlukların tespiti halinde ilgili kurum ve kuruluşlara teknik bilgilerin verilebilmesi için, Belediyemiz ilk kez bir yerel yönetim olarak elektromanyetik radyasyon alan ölçümleri konusunda “Ölçüm Yetki Belgesi” almaya hak kazanmıştır.


KADIKÖY SOSYAL ALANLAR
GSM BAZ İSTASYONLARI ÖLÇÜM HARİTASI 2023


KADİKÖY BELEDİYESİ
GSM BAZ İSTASYONLARI ÖLÇÜM, GÖZLEM VE ÇEVRESEL İNCELEME HARİTASI