Sürdürülebilir Enerji ve İklim Adaptasyon Eylem Planları

Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı

Kadıköy Belediyesi, Yönetimi ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, 2012 yılında katılım sağladığımız Belediye Başkanları Sözleşmesi (Covenant of Mayors) kapsamında hazırlanan ve 2020 yılına kadar İlçe sera gazı salımlarının %20 oranında azaltım hedeflerinin yer aldığı Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı 06.03.2015 tarih ve 2015/45 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmıştır. Meclis Kararı sonrasında, İlçemizin sera gazı envanteri Covenant of Mayors (CoM - Başkanlar Sözleşmesi) sistemine yüklenmiş ve 2015 yılı içerisinde "Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı" kabul edilmiştir.  
Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı’nın hazırlanmasının ilk aşamasında İlçe paydaşlarının da yer aldığı “İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği Platformu” kurulmuş ve “Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi” ile birlikte 2010 yılı emisyon envanteri hazırlanmıştır. 2010 yılı için İlçedeki sera gazı salımları 1.714.702 tCO2 karbondioksit olarak; kişi başına düşen yıllık değer 3,27 tCO2 olarak hesaplanmıştır (2010 yılı Kadıköy nüfusu 524.373 kişi).

Emisyon envanterinin tamamlanması sonrasında İlçe paydaşlarının katılımı ile düzenlenen çalıştayda 2020 yılına kadarki azaltım hedefleri belirlenmiştir. Kadıköy Belediyesi, binalar, aydınlatma, ulaşım ve bilinçlendirme başlıklarında geliştirdiği 10 proje ile 2020 yılına kadar CO2 emisyon miktarını %20 oranında azaltmayı hedeflemektedir. Bu hedefle aynı zamanda kişi başına düşen emisyon miktarının da azaltılacağı öngörülmüştür.

Son olarak “Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı”nın, iklim değişikliği ile mücadele konusunda kurumsal kapasitenin iyileştirilmesi ve Paris İklim Antlaşması’nın yeni hedefleri doğrultusunda “Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planı”na dönüştürülmesi hedeflemiştir. Bu amaçla “Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı”na başvurarak hibe almaya hak kazanmıştır. “Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi Projesi” ile CoM platformunda 2030 yılına kadar CO2 emisyon miktarını %40 oranında azaltmayı hedefleyen yeni oluşuma dahil olarak azaltım hedeflerini arttırmayı planlamaktadır. Bu amaçla hazırlanan "Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Adaptasyon Eylem Planları" ile Kadıköy’ün yetki sınırları dahilinde olan salımların azaltılması yanında hedeflenmiştir.

Kadıköy Belediyesi İklim Adaptasyon Planı

İklim değişikliğinin kentlere etkileri, sıra dışı olaylardaki artışlardan ve uzun yıllar hava olayları ortalamalarındaki değişikliklerden dolayı ortaya çıkacaktır. Bu bağlamda, kentlerde doğal tehlike türlerinden olan hidrolojik tehlikelerin (taşkın-ani taşkın, aşırı rüzgâr/kıyı taşkını; kütle hareketi-kaya düşmesi, toprak kayması, göçük gibi), meteorolojik tehlikelerin (kasırga gibi)  iklimsel tehlikelerin (aşırı sıcaklıklar, kuraklık, yangın gibi) meydana gelme olasılığı yükselmektedir. Zaman içinde ortaya çıkabilecek etkiler ise yapılı çevreyi (seller, ısı adası),  altyapıyı (su, kanalizasyon), insan sağlığını, biyolojik çeşitliliği, hava kalitesini ve sosyo-ekonomik yapıyı etkiler hale gelecektir.

İklim değişikliği etkileri ile mücadele stratejileri içinde azaltım ve uyum olmak üzere iki temel yaklaşımdan bahsedilebilir ve kentsel bağlamda bu mücadele stratejileri, kentsel kaynak koruma stratejileri olan sürdürülebilirlik ve dayanıklılık ile desteklenmelidir.

Azaltım stratejisi Kadıköy için hazırlanmış olan “Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı”nda da görüldüğü üzere iklim değişikliğinin temel kaynağı olan karbon salımını doğrudan düşürmeye dayalı olarak; karbonun depolanması ve yutulması, enerji talebinin azaltılması, kent ve yakın çevresinde rekreasyon olanağı sağlanarak araç talebinin azaltılması (yürüme yollarını arttırarak taşıt talebinin azaltılması), kent ve yakın çevresinde gıda üretimine olanak sağlanması gibi uygulamaları içermektedir. Uyum stratejisi ise "Kadıköy Belediyesi İklim Adaptasyon Eylem Planı"nda da görüldüğü gibi, hissedilen iklim değişikliği etkilerini hafifletmeyi ve böylelikle kentsel yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflemektedir. Uyum yaklaşımı ile yüksek ve ani değişen sıcaklıkların yönetimi, su kaynakları yönetimi, sel ve toprak erozyonunun azaltılması, kıyı taşkınlarının azaltılması üzerinde durulmaktadır. Kentlerde iklim değişikliği ile mücadelede uzun zamanlı ve ani etkilere karşı sürdürülebilir ve dayanıklı bir kent yapısı oluşturmak önemlidir. Dolayısıyla, uzun zamanlı azaltım stratejileri ile sürdürülebilirliğin sağlanması, ani değişikliklere cevap verebilecek uyum stratejileri ile kentleri iklim değişikliği gibi şoklara daha dayanıklı hale getirmek mümkündür. Kentlerde azaltım ve uyum stratejilerinin harekete geçmesiyle iklim değişikliği ile mücadelede bütüncül bir bakış açısı sağlayan dönüşüm süreci mümkün olacaktır.